18 Jul, 2024

Reklamačný poriadok

                                                                                               REKLAMAČNÝ PORIADOK
                                                   predávajúceho ETC s.r.o., IČO : 31 641 393, so sídlom Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina


Tento Reklamačný poriadok upravuje niektoré práva a povinnosti kupujúceho - spotrebiteľa a predávajúceho ETC s.r.o., IČO : 31 641 393, so sídlom Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina (v ďalšom texte iba „predávajúci“) vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru. Reklamačný poriadok v zmysle § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa obsahuje najmä informácie predávajúceho určené kupujúcemu - spotrebiteľovi o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Kupujúcim - spotrebiteľom sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar a výrobky predávajúceho pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti v zmysle § 2 písm. a/ zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v spojení s § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. (v ďalšom texte iba „spotrebiteľ“). Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spotrebiteľom a predávajúcim a všetkých jej prípadných zmien, dodatkov a doplnení a je súčasne súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, ak boli vydané. Reklamačný poriadok sa vzťahuje iba tie na zmluvné vzťahy, v ktorých je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a/ zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Pre reklamáciu tovaru kupujúcim – podnikateľom platia ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú podnikateľmi v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. alebo sú vymedzené v § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim – podnikateľom pri uzavretí kúpnej zmluvy nedohodnú inak.
Orgán dozoru a dohľadu na úseku ochrany spotrebiteľa :
Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , web: www.soi.sk
I. Základné práva a povinnosti spotrebiteľa
1. Spotrebiteľ je povinný pri prevzatí tovaru dodaný tovar starostlivo prezrieť, skontrolovať neporušenosť všetkých obalov, správnosť jednotlivých položiek, ich úplnosť a prípadné viditeľné poškodenie tovaru vzniknuté prepravou.
2. V prípade zjavných vád tovaru alebo porušenia obalov je kupujúci povinný vadný tovar pri doručení odmietnuť alebo existujúce vady vytknúť priamo v dodacom liste.
3. V prípade, že spotrebiteľ zistí skryté vady tovaru zistiteľné až pri jeho rozbalení, montáži alebo použití pri rozbalení tovaru zjavné vady alebo zistí chýbajúce časti tovaru, nesmie začať alebo ďalej pokračovať v montáži alebo používaní tovaru. Spotrebiteľ nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať a používať ho, najmä je povinný sa zdržať zasahovania do tovaru a jeho svojpomocnej opravy alebo rozoberania.
4. Pred prvým použitím tovaru a pred montážou tovaru je spotrebiteľ povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na použitie a návodu na montáž a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V prípade akýchkoľvek nejasností je spotrebiteľ povinný nezodkladne kontaktovať predávajúceho.
5. V prípade, že kupujúci neobdržal návod na použitie alebo návod na montáž, je povinný túto skutočnosť riadne uviesť v dodacom liste alebo ju bezodkladne (najneskôr do 5 dní) písomne oznámiť predávajúcemu a zdržať sa používania a montáže tovaru až do riadneho doručenia uvedených písomností.
6. Balenie tovaru obsahuje okrem tovaru aj všetky písomné poučenia a informácie spotrebiteľa na uplatnenie nárokov spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov na úseku ochrany spotrebiteľa.
7. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa :
a) prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
II. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru
1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar (predaná vec) pri prevzatí spotrebiteľom.
2. Predávajúci taktiež zodpovedá za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe.
3. Predávajúci zodpovedá, že tovar bude mať počas záručnej doby obvyklú akosť spôsobilú na bežné a obvyklé užívanie tovaru. Prípadné špeciálne vlastnosti a špeciálna akosť dodaného tovaru musia byť zmluvnými stranami vždy dohodnuté na základe dostatočne určitej špecifikácie.
4. Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady alebo opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým alebo nadmerným užívaním, nesprávnym alebo nevhodným používaním tovaru, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom alebo vlhkým alebo chemicky agresívnym prostredím, v ktorom je tovar umiestnený. Všetky práva spotrebiteľa vyplývajúce z poskytnutej záručnej doby zanikajú, ak kupujúci nedodržal pokyny uvedené v návode na použitie alebo návode na montáž, ak tovar bol použitý v rozpore s účelom na ktorý je určený alebo ak tovar bol svojvoľne upravený alebo opravovaný. Nároky z vád tovaru nie je možné taktiež uplatňovať pre vady tovaru, na ktoré bola poskytnutá osobitná zľava z kúpnej ceny a na vady, ktoré spôsobil kupujúci po prevzatí tovaru, najmä pri vlastnej preprave a montáži tovaru. Predávajúci taktiež nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré vznikli v dôsledku ďalšieho používania tovaru po zistení alebo výskyte vady tovaru.
5. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady a chyby tovaru tovaru spôsobené najmä :
- neodbornou manipuláciou vrátane zasahovania do tovaru, jeho svojpomocnej opravy alebo rozoberania
- pripojením na nevyhovujúcu elektrickú sieť
- dodatočnou montážou (demontážou) komponentov zariadenia neoprávnenou a odborne nekvalifikovanou osobou
- ak ide o poškodený prístroj z dôvodu pripojenia napätia na spoločný vodič/kostru prístroja (neplatí pre osciloskop M774)
- použitím prístroja v iných ako laboratórnych podmienkach
6. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené predmetným prístrojom na iných zariadeniach (PC, notebook, tablet, mobil a pod.)
III. Záručná doba
1. V zmysle § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
2. Dlhšiu záručnú dobu je možné poskytnúť iba na základe písomného vyhlásenia predávajúceho, v záručnom liste alebo na základe písomnej dohody zmluvných strán. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.
3. V zmysle § 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
4. Ak dôjde k výmene tovaru za nový, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
IV. Miesto uplatnenia reklamácie
1. Spotrebiteľ je oprávnený vady tovaru vytknúť priamo u predávajúceho v jeho sídle na adrese Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina alebo odoslaním reklamovaného tovaru a reklamácie poštou alebo kuriérom na adresu sídla predávajúceho alebo reklamáciu uplatniť elektronicky (e-mailom, web-formulárom).
V. Spôsob uplatnenia reklamácie
1. Spotrebiteľ je povinný vady tovaru riadnym spôsobom a včas vytknúť (reklamovať) po zistení vady.
2. Po zistení vady je spotrebiteľ povinný tovar ďalej nepoužívať a zabezpečiť jeho riadnu úschovu.
3. Oznámenie reklamácie spotrebiteľom musí obsahovať : číslo objednávky, prípadne číslo daňového dokladu (faktúry), názov výrobku a jeho špecifikácia, výrobné číslo, ktoré môže byť uvedené v záručnom liste, na krabici, obale či na samotnom tovare, presný popis vady (vád), kontaktné údaje spotrebiteľa (najmä meno a priezvisko, adresu na doručovanie, telefón, prípadne email), uplatnenie práva zo zodpovednosti vady (napr. oprava, výmena tovaru, zľava z kúpnej ceny, odstúpenie od zmluvy s vrátením kúpnej ceny)
4. Spotrebiteľ zakúpenie tovaru preukazuje príslušným pokladničným dokladom alebo jeho čitateľnou kópiou, výpisom z účtu, faktúrou alebo akýmkoľvek spôsobom, z ktorého zreteľne vyplýva kedy a kde zakúpil ním reklamovaný tovar.
5. Ak reklamácia spotrebiteľa je neúplná alebo vykazuje vady, predávajúci spotrebiteľa vyzve na odstránenie vád reklamácie.
6. Zmluvné strany sa za účelom hospodárnosti prepravných nákladov môžu dodatočne dohodnúť, že predávajúci vady reklamovaného tovaru posúdi priamo u spotrebiteľa. V prípade nedôvodného uplatnenia reklamácie spotrebiteľom má predávajúci nárok na náhradu nákladov vynaložených v dôsledku výjazdu k nedôvodne reklamovanému tovaru.
VI. Lehoty na vybavenie reklamácie
1. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
2. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
3. Podľa § 627 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
3. Podľa § 627 ods. 2 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá osobitná záruka.
VII. Nároky spotrebiteľa z vád tovaru (§ 622 až § 624 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.)
1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, kde po ich odstránení neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.
2. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na skutočný rozsah a charakter vady a stupeň poškodenia tovaru. Za neodstániteľnú vadu sa vždy považuje taká vada, ktorú objektívne nie je možné odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím na všetky rozhodné okolnosti, najmä na výšku nákladov spojených s odstránením vady.
6. V prípade, že charakter neodstániteľnej vady nebrání riadnemu používaniu a funkčnosti (napr. vady estetické) a spotrebiteľ nepožaduje výmenu tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v časti týkajúcej sa reklamovaného tovaru, ak vadný tovar je možné jednotlivo oddeliť od bezvadného tovaru.
7. Predávajúci a spotrebiteľ sú oprávnení sa dohodnúť na spôsobe vybavenie reklamácie a na nárokoch spotrebiteľa vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady aj iným spôsobom. V prípade nedôjdenia k dohode je kupujúci oprávnený vec riešiť súdnou cestou.
8. V prípade nedôvodného uplatnenia reklamácie spotrebiteľom má predávajúci právo požadovať od spotrebiteľa náhradu nákladov vynaložených v dôsledku výjazdu predávajúceho k nedôvodne reklamovanému tovaru alebo náhradu nákladov vynaložených v dôsledku zaslania nedôvodne reklamovanému tovaru spotrebiteľovi.
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Práva spotrebiteľa upravené prílušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a v prípade predaja na diaľku upravené zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho zostávajú týmito reklamačným poriadkom plne nedotknuté. Pokiaľ niektoré ustanovenie právnych predpisov donucovacej (kogentnej) povahy upravujú práva a nároky spotrebiteľa výhodnejšie alebo iným spôsobom, použije sa príslušné ustanovenie právneho predpisu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne vzťahy medzi nimi sa spravujú výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že spotrebiteľ má bydlisko mimo územia Slovenskej republiky.
3. Predávajúci a spotrebiteľ sa týmto dohodli, že na riešenie sporov zo všetkých svojich zmluvných vzťahov alebo z nárokov na náhradu škody má právomoc výlučne slovenský súd.
4. Predávajúci má právo tento Reklamačný poriadok meniť, dopĺňať a zrušovať.
5. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 21.02.2016.


                                                                                                   ETC s.r.o.